Documentació

En Borja Moll damunt ets artículs baleàrics l'any 1937

En es llibre Rudiments de Gramàtica Preceptiva per a ús dels escriptors baleárics, publicat a Mallorca, Biblioteca 'Les Illes D'Or', nº 15, 1937, pàgina 164, mos diu:
 
Hi ha un altre article, que es sol anomenar 'baleàric' perquè és el que domina en el parlar de les Balears, i presenta aquestes formes:
 
Masculí singular: es, s'
Masculí plural: es, ets
Femení singular: sa, s'
Femení plural: ses
Actions