En Borja Moll damunt ets artículs baleàrics l'any 1937

En es llibre Rudiments de Gramàtica Preceptiva per a ús dels escriptors baleárics, publicat a Mallorca, Biblioteca 'Les Illes D'Or', nº 15, 1937, pàgina 164, mos diu:
 
Hi ha un altre article, que es sol anomenar 'baleàric' perquè és el que domina en el parlar de les Balears, i presenta aquestes formes:
 
Masculí singular: es, s'
Masculí plural: es, ets
Femení singular: sa, s'
Femení plural: ses
...
 
Aquest article té poc ús en els escrits, perquè tothom qui escriu literàriament adopta l'article general, el, la. Aquesta substitució té el seu fonament en laconveniència de facilitar la comprensió dels escrits d'autors baleàrics entre els llegidors del continent.
 
...
 
Es ver que per determinar la majoria de paraules baleàriques s'empra l'article dialectal es,sa (es cavall, sa cuina, ets homos, ses dones); però s'usa idefectiblament l'article literari amb una multitud de paraules nostres que mai per mai han admès l'article baleàric: tohom diu la mar, el rei, el Papa, el bisbe, el rosari... L'article literari és, doncs, ben viu entre els insulars, i adoptant-lo absolutament en els escrits literaris no feim altra cosa que ampliar un poc el seu ús en benefici de la unitat idiomàtica. A més, aquesta substitució de l'article dialectal pel literari està justificada per la tradició: en tots els documents oficials mallorquins de tots els segles apareix usat el i la en lloc de es i sa; a Pollensa encara domina absolutament l'article literari (eu, l',la); i per altra banda les cançons populars de les nostres illes demostren la mateixa tendència a la superació del dialectisme. (1)
 
 
Comentari:
 
Es a dir, que pareix que primer ès s'unidat idiomàtica. Però jo me deman:
 
No tendria que ser una unidat? Si noltros no estam representats...De quina unidat estam xerrant?
 
Jo entendria una unidat si es català afegís sa nostra manera de xerrar i d'escriure, però això no me pareix que dugui cap benefici cap a noltros.
 
(1) Bé, a jo m'agradaria voure aquests documents an es que ell fa menció, però sí li puc documentar que 'Es Quixot', ja a sa seva portada diu: 'y traduit ara en mallorquí sa primera vegada'. I si llitgiu un poquet més voureu que emplea s'artícul salat. I això ho podeu comprovar tots simplement anant an  es enllaços que teniu a n'aqueixa web.
Actions